Menu Zamknij

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania propozycji wydawniczych, monografii autorskich bądź monografii
wieloautorskich zgłaszanych do Wydawnictwa Wydziału Historii UAM

 1. Wydawnictwo publikuje m.in. monografie autorskie bądź wieloautorskie (pod redakcją naukową). Zgłoszone propozycje, wstępnie zaakceptowane przez Radę Wydawniczą, są poddawane bezstronnemu, transparentnemu procesowi recenzyjnemu, zgodnemu z obowiązującymi w wydawnictwach naukowych zasadami (w tym „Zasadami etyki publikacyjnej Wydawnictwa Wydziału Historii UAM”). Wydawane przez Wydawnictwo czasopisma funkcjonują w ramach niezależnego, własnego procesu redakcyjnego i recenzyjnego.
 2. Każda monografia lub monografia zbiorowa zgłaszana do Wydawnictwa poddawana jest co najmniej jednej recenzji wydawniczej.
 3. W procedurze zgłaszania propozycji wydawniczej monografii autor (autorzy) lub jej redaktor (redaktorzy) zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Wydawnictwa [formularz], w którym podają m.in. propozycję 3 potencjalnych recenzentów naukowych. Propozycje te mają jedynie charakter pomocniczy i nie ograniczają możliwości ostatecznego wyboru recenzenta lub recenzentów.
 4. Wymagania stawiane recenzentom monografii naukowych wydawanych w Wydawnictwie:

– posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dyscyplinie, której dotyczy zgłaszana publikacja,

– znaczący dorobek naukowy w zakresie dyscypliny/dziedziny, której dotyczy zgłaszana publikacja,

– brak konfliktu interesów z autorem, autorami lub redaktorami naukowymi; za kryteria wykluczające z możliwości podjęcia się napisania recenzji uznawane są: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne lub konflikt), relacja podległości zawodowej (służbowej), zatrudnienie w tej samej jednostce naukowej, naukowo-dydaktycznej, bezpośrednia i trwająca współpraca naukowa w okresie 5 lat od dnia propozycji napisania recenzji (szczególnie współpraca naukowo-dydaktyczna, współpraca promotora i doktoranta, współpraca grantowa, praca w tych samych redakcjach i komitetach czasopism).

Przed przystąpieniem do podpisania umowy recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów z autorem, autorami bądź redaktorami naukowymi recenzowanej publikacji na formularzu dostępnym na stronie Wydawnictwa [formularz].

 1. Wskazanie recenzentów monografii należy do kompetencji Rady Wydawniczej Wydawnictwa.
 2. Recenzent (bądź recenzenci) zawierają umowę o dzieło, której stroną jest Dziekan Wydziału Historii UAM. Za przygotowanie recenzji przysługuje wynagrodzenie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami wynagradzania recenzentów; wysokość honorarium każdorazowo uzgadniana jest w ramach zawieranej umowy.
 3. Czas na przygotowanie recenzji wynosi 6 tygodni od dnia podpisania umowy. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu wykonania umowy Recenzent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Rady Wydawniczej, a ten może wyrazić zgodę na dodatkowy, ostateczny termin przygotowania recenzji.
 4. Recenzja musi mieć charakter opisowy oraz zawierać efekty wnikliwej analizy recenzowanego materiału w odniesieniu do kompetencji merytorycznych autora, autorów, redaktorów naukowych, analizy wszystkich elementów publikacji, zarówno merytorycznych, jak i konstrukcyjnych, językowych i technicznych. Recenzja powinna wskazywać mocne i słabe strony recenzowanego materiału. W wypadku elementów poddawanych krytyce powinny w recenzji znaleźć się wyraźne wskazówki dotyczące ewentualnej możliwości ich poprawy, uzupełnienia, korekty. W końcowej części musi znaleźć się wyraźne zalecenie dla Rady Wydawniczej Wydawnictwa co do możliwości publikacji (z ewentualnym wnioskiem o uzupełnienie lub poprawki) albo odmowy publikacji recenzowanej pozycji. Recenzja nie może mieć charakteru zdawkowego, skrótowego, zawierać opinii nieudokumentowanych w jej treści. W przypadku postulatu dotyczącego odmowy publikacji, musi on zostać dobrze uzasadniony. Recenzja musi zawierać dane recenzenta oraz czytelny podpis. Do recenzji może być dołączony wydruk recenzowanych materiałów z naniesionymi szczegółowymi uwagami, załącznik ten nie może jednak zastępować kompletnej recenzji opisowej.
 5. W przypadku wykrycia lub podejrzenia plagiatu bądź innych zjawisk sprzecznych z zasadami etyki recenzent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Przewodniczącego Rady Wydawniczej oraz wyraźnego, pisemnego ich wskazania i udokumentowania.
 6. Recenzja musi zostać nadesłana w wersji elektronicznej (w formie podpisanego skanu) oraz pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa.
 7. Imiona, nazwiska oraz stopnie i tytuły naukowe recenzentów odnotowywane będą na stronie redakcyjnej wydawanych przez Wydawnictwo monografii.